Announcements

Title File FIle Size
बोनस शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना २०७४ 658.77KB
बोनस शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना २०७४ 571.11KB
नगद लाभांश बैंक खातामा पठाइएकोमा खाता रुजु नभइ बैंकबाट फिर्ता हुन आएका शेयर धनीहरुको विवरण 343.01KB
४३औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना - दोश्रो पटक प्रकाशन 508.52KB
४३औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना - प्रथम प्रकाशन 996.89KB
४३औं बार्षिक साधारण सभाको सूचना 1.48MB
४३औं साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने सूचना II 43rd AGM & Book Closure Notice 444.38KB
बोनश शेयर र नगद लाभांश सिफारिश, बुक क्लोजिंग तथा ४३औं साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी संचालक समितिको निर्णयको जानकारी 243.84KB
Notice for Bonus Share Distribution as decided by 42nd AGM 277.34KB
Notice for Dividend 2072/73 556.62KB