Financial Report Analysis

Title File FIle Size
४९औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० नेपाली (49th Annual Report 2022/23 – Nepali) 8.46MB
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संक्षिप्त बार्षिक प्रतिवेदन 2.68MB
४९औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अग्रेजी (49th Annual Report 2022/23 – English) 4.78MB
४८औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ नेपाली (48th Annual Report 2021/22 – Nepali) 16.03MB
४८औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ अग्रेजी (48th Annual Report 2021/22 – English) 18.09MB
४७औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ अग्रेजी (47th Annual Report 2020/21 – English) 16.6MB
४७औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ नेपाली (47th Annual Report 2020/21 – Nepali) 22.93MB
४७औं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संक्षिप्त बार्षिक प्रतिवेदन 13.11MB
४६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ – नेपाली संस्करण 9.24MB
४६औं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संक्षिप्त बार्षिक प्रतिवेदन 8.21MB
45th Annual Report 2018/19 – Nepali 5.32MB
45th Annual Report 2018/19 – English 7.07MB
४५औं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संक्षिप्त बार्षिक प्रतिवेदन 4.53MB
44th Annual Report 2017/18 – English 13.45MB
४४औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५ नेपाली (44th Annual Report 2017/18 – Nepali) 10.55MB
४३औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ - नेपाली (43rd Annual Report 2016/17 – Nepali) 11.34MB
४३औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ - अग्रेजी (43rd Annual Report 2016/17 – English) 8.37MB
42 Annual Report 2072/73 5.73MB
41 Annual Report 2071/72 9.9MB
40 Annual Report 2070/71 15.28MB