Quaterly Report Analysis

Title File FIle Size
Heading दोश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ 5.58MB
प्रथम त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ 4.86MB
चैथो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/८०) 5.34MB
तेश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/८०) 4.46MB
दोश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/८०) 5.57MB
प्रथम त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/८०) 5.38MB
चौथो त्रैमासिक अवधिको प्रतिवेदन (आ.व. २०७८ ०७९) 4.17MB
दोश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/७९) 3.98MB
प्रथम त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/७९) 4.19MB
चौथो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. 2077/78) 4.08MB
तेश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. 2077/78) 3.85MB
दोश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. 2077/78) 4.09MB
दोश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/७७) 1.17MB
चौथो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/७७) 1.25MB
तेश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/७७) 1.06MB
प्रथम त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७७/७८) 4.11MB
२०७६ आश्विन मसान्त सम्मको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/७७) 3.08MB
चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन - आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ 3.07MB
तेश्रो त्रैमासिक अवधीको प्रतिवेदन (आ.व. २०७५ /७६) 3.04MB
दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६) 1.08MB
प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन - आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ 2.99MB
चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन - आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ 3.1MB
तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन - आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ 1.15MB
दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन - आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ 1.11MB
First Quarter Report 2017/18 2.58MB
Fourth Quarter Report 2016/17 3.06MB
Third Quarter Report 2016/17 1.54MB
Second Quarter Report 2016/17 1.13MB
First Quarter Report 2016/17 1.14MB